właściwość.pl

Serwis Prawniczy

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu www.wlasciwosc.pl (www.właściwość.pl)

zawarta pomiędzy serwisem www.wlasciwosc.pl

a

korzystającym z serwisu,

Słownik:

Korzystający z serwisu – Podmiot korzystający z serwisu www.wlasciwosc.pl

Serwis internetowy – baza/bazy danych dostępne pod adresem www.wlasciwosc.pl. Regulamin wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin:

1.    Korzystający z serwisu w pełni akceptuje niniejsze warunki bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Nabywcy, jest możliwe tylko po akceptacji niniejszego regulaminu.

2.    Serwisowi www.wlasciwosc.pl przysługują wszelkie prawa autorskie do serwisu internetowego oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Oprogramowanie to jest chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Ochronie tej podlega tak oprogramowanie, dane zawarte w serwisie internetowym, jak i dokumentacja.

3.    Korzystającemu z serwisu www.wlasciwosc.pl nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji serwisu www.wlasciwosc.pl, ingerowania w zapis informatyczny jakichkolwiek form przekazywania serwisu internetowego wraz z zawartymi w nim informacjami. Korzystający nie może udostępniać serwisu internetowego z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz innych urządzeń za pomocą których byłyby one dostępne dla innych niż serwis www.wlasciwosc.pl dostępu do serwisu internetowego.

4.    Korzystający nie może publikować serwisu internetowego, ani w żaden inny sposób wprowadzać go do obrotu w całości, ani tez żadnej jego części. Oprogramowanie jest licencjonowane jako całość, a jego części składowe nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze.

5.    Naruszenie przez korzystającego z serwisu jakiegokolwiek postanowienia dotyczącego korzystania z serwisu internetowego www.wlasciwosc.pl skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem zgody na korzystanie z serwisu www.wlasciwosc.pl

6.    serwis www.wlasciwosc.pl nie odpowiada za wady powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji serwisu internetowego przez Nabywcę. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Nabywcy, włączając w to straty z tytułu utraconych zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania serwisu internetowego i/lub dokumentacji.

7.    www.wlasciwosc.pl nie gwarantuje, ze informacje zawarte w serwisie internetowym będą ściśle dokładne i kompletne. Wykorzystanie powyższych informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Nabywcy, któremu nie służą z tytułu ich wykorzystania żadne roszczenia odszkodowawcze wobec www.wlasciwosc.pl

8. Każda informacja, jej cześć lub komentarz, składające się na informacje gospodarcze zawarte w serwisie internetowym traktowane musza być przez Nabywcę jako ściśle poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb własnych Nabywcy, związanych z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą.

9. Korzystający z serwisu jest zobowiązany nie udostępniać, nie przekazywać i nie ujawniać uzyskanych informacji z serwisu internetowego, ich części lub komentarza osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci i formie. Do przekazywania informacji o serwisie służy wyłącznie przeznaczone ku temu pole „polecam serwis www.wlasciwosc.pl”

10.Korzystający z serwisu nie może żądać ujawnienia źródeł pochodzenia dostarczonych informacji ani kryteriów ich doboru.

11. serwis www.wlasciwosc.pl dokłada staranności, aby dostarczone w serwisie internetowym informacje gospodarcze były rzetelne i kompletne, jednakże ze względu na technikę zbierania danych istnieje możliwość powielania (kumulacji) informacji z jednego źródła przy jednoczesnym braku możliwości pełnej weryfikacji danych pochodzących ze źródeł niezależnych od serwisu www.wlasciwosc.pl , tym samym www.wlasciwosc.pl nie gwarantuje, ze informacje będą ściśle prawdziwe i kompletne i nie będzie z tego tytułu ponosił odpowiedzialności.

12. www.wlasciwosc.pl może udostępniać informacje bezpłatne. Ilość informacji jakie serwis www.wlasciwosc.pl udostępniała będzie bezpłatnie zależy od www.wlasciwosc.pl i jest dowolnie przez niego modyfikowana

13. Korzystający z serwisu ponosi pełna odpowiedzialność za szkody jakie poniesie serwis www.wlasciwosc.pl związane z naruszeniem przez Nabywcę postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązany jest w pełni zabezpieczyć i chronić www.wlasciwosc.pl przed poniesieniem takich szkód.

14. Serwis www.wlasciwosc.pl odmawia korzystania ze swoich zasobów, w przypadku, gdy:
- zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi,
- zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,
- uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Nabywca korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
15. Z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu Korzystający z serwisu oświadcza, iż:
- zapoznał się z treścią niniejszych zasad korzystania z serwisu www.wlasciwosc.pl,
- jest osobą uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa w imieniu którego akceptuje regulamin w zakresie zawarcia niniejszej umowy.

16. Korzystający z serwisu nie może korzystać z usługi:
- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
- w sposób godzący w integralność systemu informatycznego www.wlasciwosc.pl
- wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie serwisu www.wlasciwosc.pl .

18. Serwis www.wlasciwosc.pl Zastrzega możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.