właściwość.pl

Serwis Prawniczy

Lista wierzytelności

Lista wierzytelności na sprzedaż:


W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: biuro@wlasciwosc.pl

Serwis oferuje do sprzedaży wierzytelności wobec swoich dłużników (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych), których dane zostały udostępnione na podstawie art. 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr. 50, poz. 424 z 2003 r. z póżn. zm.). Sprzedaży podlegają zarówno wierzytelności przysługujące Serwisowi, jak i innym podmiotom, na rzecz których świadczymy usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami.
Art. 3. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży -wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.